Xem video của Mbabe thử món ăn trung hoa (nhấp vào đây). Nếu bạn muốn biết những cảnh sau hậu trường.