Remie-chelle là người đẹp đặc sắc của tháng này. Xem thêm về nàng trong tháng này nhé!